Kancelaria Adwokacka Paweł Odolecki

Oferta

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Odoleckiego świadczy kompleksową pomoc prawną.

Prawo cywilne

Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym m.in. o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności nieruchomości, o naruszenie posiadania, postępowanie wieczystoksięgowe, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.

Prawo spadkowe

Oferujemy pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa spadkowego, w tym m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku ustawowe bądź testamentowe, dział spadku, zachowek.

Spory gospodarcze

Rozwiązywanie sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą stanowi jeden z filarów codziennej praktyki procesowej Kancelarii. Przystępując do prowadzenia sporu o charakterze gospodarczym, przede wszystkim poznajemy specyfikę branży i uwarunkowania biznesowe naszych klientów. Prowadzone przez nas spory gospodarcze obejmują m.in.:

  • spory o zapłatę, w tym o rozliczenie z wykonania zobowiązań umownych, kar umownych, zwrot nienależnych świadczeń i uwzględnianie potrąceń; postępowania egzekucyjne i poszukiwanie majątku dłużników, w szczególności majątku przewłaszczonego na rzecz osoby trzeciej z pokrzywdzeniem wierzycieli
  • spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym m.in. umów sprzedaży, umów zlecenia i o świadczenie usług, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, najmu, dzierżawy i leasingu, umów dostawy, spedycji i przewozu, umów zawieranych w obrocie bankowym i umów związanych z finansowaniem inwestycji, umów ubezpieczeniowych, umów pomiędzy wspólnikami spółek handlowych i obrotu nieruchomościami, umów z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych
  • spory dotyczące realizacji umów na każdym ich etapie, poczynając od sporów związanych z oceną zdolności do zawarcia kontraktu handlowego, formą jego zawarcia (w trybie ofertowym lub przetargowym, jak również w trybie negocjacji), interpretacją, ustaleniem istnienia lub nieistnienia umowy, przejścia praw i obowiązków umownych na inne osoby czy też uzyskaniem zastępczego oświadczenia woli
  • spory odszkodowawcze – o naprawienie szkody (rzeczywistej lub utraconych korzyści) wyrządzonej na etapie prowadzenia negocjacji i oświadczeń składanych w momencie zawarcia umowy, a ponadto szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub czynu niedozwolonego; dochodzimy również roszczeń odszkodowawczych poprzez upoważnienie do zastępczego wykonania umowy na koszt dłużnika wraz z rekompensatą poniesionej szkody
  • spory o realizację zabezpieczeń zobowiązań umownych, w tym o wykonanie gwarancji bankowych i poręczeń, przewłaszczeń na zabezpieczenie, oświadczeń o poddaniu się egzekucji z aktów notarialnych, gwarancji należytego wykonania zobowiązań z umowy, umów przelewu wierzytelności na zabezpieczenie, umów przystąpienia do długu, umów kaucji i depozytowych.

Prawo karne

Każda osoba oskarżona ma prawo do obrony, a sam fakt postawienia zarzutów nie świadczy o winie.

Obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia, udział w postępowaniu przygotowawczym, obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym – po wydaniu i uprawomocnieniu się wyroku (w tym sporządzenie wniosków o odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, odbywanie kary poza zakładem karnym w formie dozoru elektronicznego, przerwę w odbywaniu kary, rozłożenie na raty i umorzenie grzywny oraz należności sądowych, warunkowe przedterminowe zwolnienie, etc.), sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji etc., reprezentacja osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych.

Prawo rodzinne

Szeroko pojęte prawo rodzinne wymaga od adwokata nie tylko bogatej wiedzy i doświadczenia, ale także delikatności i taktu.

Powierzając prowadzenie swoich spraw Kancelarii, otrzymają Państwo specjalistyczną pomoc prawną w zakresie spraw o podział majątku, rozwód lub separację, alimenty, związanych z ograniczeniem, zawieszeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej, wykonywaniem kontaktów z dziećmi, ustaleniem pochodzenia dziecka, ubezwłasnowolnieniem.

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi, odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria profesjonalnie doradza i reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców.

Sprawy o uznanie rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych (odprawy, premie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych), mobbing i dyskryminację, wydanie i sprostowanie świadectwa pracy, ustalenie wypadku przy pracy, sprawy dotyczące rent, emerytur.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem, przy uwzględnieniu charakteru sprawy, jej stopnia skomplikowania i stawek minimalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie  (Dz. U. 2015, poz. 1800).

W razie powierzenia nam sprawy do całkowitego prowadzenia, pierwsza wizyta i wstępna porada prawna są bezpłatne.

Powrót do góry